بورس ٢۴ : روند رو به رشد تراز عملیاتی بانک سینا کماکان ادامه دارد ، حتی این روند در دی ماه شدت گرفته و همین عملکرد مثبت بانک سبب افزایش اقبال و رشد قیمتی سهام بانک سینا نیز شده است. بررسی بورس ٢۴ در آخرین صورت های مالی «وسینا» حاکی از آن است : در عملکرد ٩ ماهه ، بانک درآمد ١۶٩٣ میلیارد تومانی ناشی از تسهیلات دهی داشته که در مقابل این رقم ، سود پرداختی به سپرده ها در سطح ١۵٧۶ میلیارد قرار داشته و به عبارتی تراز تسهیلات دهی بانک سینا در ٩ ماهه ١١٧ میلیارد تومان مثبت بوده است...

بورس 24 : روند رو به رشد تراز عملیاتی بانک سینا کماکان ادامه دارد ، حتی این روند در دی ماه شدت گرفته و همین عملکرد مثبت بانک سبب افزایش اقبال و رشد قیمتی سهام بانک سینا نیز شده است.

بررسی بورس 24 در آخرین صورت های مالی «وسینا» حاکی از آن است : در عملکرد 9 ماهه ، بانک درآمد 1693 میلیارد تومانی ناشی از تسهیلات دهی داشته که در مقابل این رقم ، سود پرداختی به سپرده ها در سطح 1576 میلیارد قرار داشته و به عبارتی تراز تسهیلات دهی بانک سینا در 9 ماهه 117 میلیارد تومان مثبت بوده است.

اما تنها در یک ماهه منتهی به دی ماه بانک موفق به شناسایی درآمد 264 میلیاردی تسهیلات دهی و سود پرداختی 174 میلیاردی شده و تراز تسهیلات دهی بانک نیز طی یک ماهه دی ماه معادل 90 میلیارد تومان مثبت بوده است.

این امر نشان می دهد بانک سینا موفق به رشد بیشتری در درآمد تسهیلات دهی خود شده و از طرف دیگر موفقیت بالایی در کنترل هزینه ها و منابع مالی خود داشته که سبب شده طی یک ماهه دی ، تراز عملیاتی بانک با تحول شگرفی همراه شود.