بخش قابل توجهی از سود تسعیر دارایی های ارزی این شرکت بیمه ای بابت هزینه مطالبات مشکوک الوصول کسر و مستهلک شده است ، هزینه هایی که در صورت های مالی سال ٩۶ این شرکت بیمه ای وجود نداشته است ، اما در صورت های مالی ٩ ماهه به یکباره شاهد شناسایی بیش از ۶٧.۵ میلیارد تومان هزینه مطالبات مشکوک الوصول هستیم...

بورس 24 : بیمه ملت در حالی صورت های مالی 9 ماهه خود را منتشر کرده که در نگاه اول رشد سود این شرکت بیمه ای توجهات را به خود جلب می کند اما با ریز شدن در جزئیات صورت های مالی این شرکت بیمه ای متوجه نکات مهمی می شویم.

بررسی آخرین صورت های مالی بیمه ملت نشان می دهد : در این شرکت ابتدا حق بیمه های صادره با رشد 31 درصدی در 9 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

اما دو سرفصل مهم خسارت پرداختی با رشد قابل توجه و سنگین 52 درصدی و هزینه خسارت با جهش قابل توجه 119 درصدی همراه شده است.

در واقع اگر سود تسعیر ارز قابل توجه 178 میلیارد تومانی که پس از کسر هزینه های مطالبات مشکوک الوصول منجر به شناسایی درآمد108 میلیاردی در 9 ماهه این شرکت بیمه ای شده است ، نبود وضعیت سود سازی بیمه ملت روند رو به نزولی پیدا می کرد.

همانطور که در جدول پائین مشخص است بخش قابل توجهی از سود تسعیر دارایی های ارزی این شرکت بیمه ای بابت هزینه مطالبات مشکوک الوصول کسر و مستهلک شده است ، هزینه هایی که در صورت های مالی سال 96 این شرکت بیمه ای وجود نداشته است ، اما در صورت های مالی 9 ماهه به یکباره شاهد شناسایی بیش از 67.5 میلیارد تومان هزینه مطالبات مشکوک الوصول هستیم.