به گزارش بورس٢۴،حدود١٠٠ میلیارد تومان اوراق منفعت شرکت هواپیمایی ماهان با نرخ ١۶ درصد و ضمانت بانک تجارت پذیره نویسی می شود.