شورای رقابت در واقع الزامات و دستور العملی داشته که در سایت شرکت موجود است، اما چیزی که می بینیم با آنچه که قرار است اتفاق بیفتد، خیلی متفاوت است.