به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حمایت های همه جانبه حقوقی ها کماکان ادامه داشته و شاهد معاملات خوبی توسط حقوقی ها بودیم. این رزوها، سرمایه گذاری سمند به همراه تامین آتیه مسکن خریداران پر و پا قرص سهام بانک خاورمیانه هستند.