شایعه عدم عرضه اولیه پتروشیمی نوری تایید نمی شود، اما زمان عرضه هنوز مشخص نیست.