به گزارش بورس ٢۴،در بازار امروز روز شلوغ و پرکاری را از حقوقی ها به خصوص در سمت خرید شاهد بودیم. امروز بازارگردان بانک تجارت به حمایت همه جانبه از این سهم بانکی با خرید ٨٠ میلیون سهم پرداخت.