به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پارس خودرو در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ٣٣۴١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در دی ماه مبلغ فروش به ٢٠١ میلیارد تومان رسید.