به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ایران خودرو در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ١١٣۵٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در دی ماه مبلغ فروش به ١١٢٢ میلیارد تومان رسید.