به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه سامان در خصوص عملکرد ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٧ توضیحاتی ارائه نمود.