به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره گروه مپنا افزایش سرمایه ۵٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.