به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد خراسان در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ٢٢۴۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در دی ماه مبلغ فروش به ٢۶١ میلیارد تومان رسید. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٧ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٠ درصد رشد داشته است.