بورس ٢۴ : شرکت دامداری تلیسه نمونه در دوره ٩ ماهه سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ٩٧ با کسب بالغ بر ۶٨٠ میلیارد ریال درآمد عملیاتی و شناسایی ٩٠ میلیارد ریال سود ناخالص به سود عملیاتی ۶٩ میلیارد ریالی رسید و در پایان این دوره بیش از ٩٢ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ٩٠ درصد افزایش داشت. این شرکت در سال های گذشته همواره با روند صعودی فروش و سودآوری همراه بوده اما در سال جاری روند بهبود عملکرد شرکت شتاب بیشتری گرفته است ، به طوری که فروش دوره ٩ ماهه سال جاری از کل فروش دوره ١٢ ماهه سال گذشته کمی بالاتر بوده است...