به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره در خصوص برخی موارد عملکرد ٩ ماهه خود توضیحاتی ارائه نمود.