به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان آرتا اردبیل اعلام داشت پیرو اطلاعیه منتشره مورخ ١۴/٠۶/ ٩٧ این شرکت در سامانه کدال در ارتباط با فروش ساختمان دفتر تهران به عرض می رساند، به دلیل تطویل در تکمیل مستندات و انتقال مالکیت هیات مدیره مکلف نمود ساختمان واگذار شده مجدداً توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته و بهای فروش بر اساس متمم قرارداد فروش تعدیل گردد، لذا خواهشمند است در جهت افشای اطلاعات و تغییرات صورت گرفته ، دستورات لازم را مبذول فرمایند.