سید کاظم چاوشی مدیر امور مالی بانک ملت درباره موضوع افزایش سرمایه بانک ها به بورس ٢۴ گفت: در حال حاضر بسیاری از بانک ها درتلاش هستند تا افزایش سرمایه داشته باشند چرا که با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش معادل ارزی سرمایه پایه بانک ها برخورداری از نسبت کفایت سرمایه مناسب برای اعتبار جهانی و فعالیت های بین المللی بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است...