به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارتن ایران اعلام داشت با توجه به پیگیریهای انجام شده خوشبختانه مجوز فاز ٢ و ٣ پروژه با مشخصات ذیل دریافت گردید: - مهلت اعتبار دستور نقشه صدر الاشاره شش ماه میباشد . - مساحت هر یک از زمین ها طبق سند ۵٣٣٠ متر مربع و مساحت اصلاحی ۵١٠٣ متر مربع میباشد که یا باید شهرداری مابه التفاوت این زمین را به نرخ روز با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری پرداخت نقدی کند یا اینکه از محل عوارض صدور جواز کسر نماید در مجموع این دو فاز ۴۵۴ متر مربع باید وجه آن توسط شهرداری منطقه ١٨ به شرکت کارتن ایران طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری پرداخت کند. - تعداد طبقات مجاز١٠ طبقه (شامل ٩ طبقه بانضمام ١ طبقه زیرزمین) میباشد و کاربری تجاری است که قابلیت تبدیل به اداری و خدماتی نیز دارد . - حداکثر تراکم ساختمانی مجاز ٣٨٠% میباشد . درصورت انجام هرگونه اقدام جدید (تعیین مشاور, جذب مشارکت کننده) مراتب را متعاقباً باستحضار میرساند، زیرا شرکت قصد دارد که با استفاده از مشارکت کننده به ایجاد درآمد پایدار برای شرکت کمک کند و انجام این فازها به گونه ایست که به فعالیت اصلی شرکت هیچ لطمه ای وارد نمیسازد و عملیات تولید به قوت خود باقی خواهد ماند. شایان ذکر است بابت علی الحساب فضای سبز طی دو فقره فیش به شماره سریال ٩٧١٨٧٠١١٢٠۴ و ٩٧١٨٧٠١١٢٠٣ جمعاً به مبلغ ١،۵٩٠،١٢۵،٠٠٠ ریال علی الحساب پرداخت گردید و بابت علی الحساب دستور نقشه فاز اول تجاری سازی مبلغ ١،۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال طی فیش ٩٧١٨٧٠١١٣٨٨ در تاریخ ١۶/١٠/١٣٩٧ پرداخت شده است و همچنین بابت علی الحساب دستور نقشه فاز دوم ١،۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠ریال طی چک شماره ٢۵۶٣۴١ پرداخت گردید و برای فاز سوم مبلغ ١،۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال پرداخت خواهد شد