تظاهرات زنان علیه ترامپ در آغاز سومین سال فعالیت دولت آمریکا در شهرهای واشنگتن، لس‌ آنجلس و فیلا دلفیا...

بورس 24: تظاهرات زنان علیه ترامپ در آغاز سومین سال فعالیت دولت آمریکا در شهرهای واشنگتن، لس‌ آنجلس و فیلا دلفیا... 

تظاهرات زنان علیه ترامپ همزمان با دومین سالگرد تظاهرات بزرگ زنان علیه ترامپ در آغاز سومین سال فعالیت دولت ترامپ / واشنگتن و لس‌آنجلس و فیلادلفیا