بورس ٢۴ : اخیرا شایعه ای منتشر شد مبنی بر این که بانک مرکزی با اعمال تسعیر ارز بانک ها بر اساس دلار نیمایی موافقت کرده است. برخی از رسانه ها اعلام کردند در جلسه ای که اخیرا مدیر عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها داشت، به صورت شفاهی موافقت خود را با تسعیر ارز بانک ها بر مبنای نرخ دلار نیمایی اعلام کرده است...