به گزارش کدال نگر بورس٢۴ف وضعیت سود سازی به خصوص صورت های مالی ٩ ماهه شرکت های مهمی بررسی شد