به گزارش کدال نگر بورس٢۴،تصمیمات مجامع چند شرکت مشخص و به اطلاع سهامداران رسید