معاون مدیر عامل: نه؛ قیمت همان است؛ تغییر نمی کند؛ تحویل می دهیم معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو، در پی ابراز نگرانی برخی مشتریان درباره افزایش قیمت تعهدات مربوط به فروش قطعی محصولات اعلام کرد: این گروه از مشتریان، خودروهای خود را بدون اعمال هر گونه افزایش قیمت تحویل می گیرند و...

بورس 24: یک مقام مسئول در ایران خودرو گفت: قیمت در فروش قطعی خودروها تغییر نمی کند.

معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو، در پی ابراز نگرانی برخی مشتریان درباره افزایش قیمت تعهدات مربوط به فروش قطعی محصولات اعلام کرد: این گروه از مشتریان، خودروهای خود را بدون اعمال هر گونه افزایش قیمت تحویل می گیرند.