بورس ٢۴ : حمل و نقل ریلی پارسیان این روز ها با افزایش تقاضا و صف خرید روبرو است شرکتی که در موضوع حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی فعال است و در حدود ٣ سال است که موفق به افزایش نرخ حمل بار نشده است. محمدرضا معروفی معاون مالی «حپارسا» درباره آخرین وضعیت شرکت در سال مالی ٩٨ و صف خرید سهام به بورس ٢۴ گفت: تقریبا یک هفته ای هست که اقبال بازار به سمت سهام حمل و نقل ریلی افزایش داشته است و ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.