بورس ٢۴ : آلومینیوم ایران یکی از شرکت هایی است که در این روزهای بازار با صف خرید و افزایش قیمت سهام روبرو است،ایرالکو در گزارش نه ماهه ای که در کدال منتشر کرده است توانسته سود ۶٠تومانی محقق کند و این در حالی است که سود این شرکت در سال مالی گذشته در دوره مشابه ۴٧ریال بوده است. مصطفی رضایی معاون مالی و اقتصادی آلومینیوم ایران درباره علل افبال بازار و صف خرید سهام این شرکت به بورس ٢۴ گفت: خوشبختانه شرکت...