به گزارش بورس ٢۴،در بازار امروز حقوقی ها با حجم آرامی به معاملات خود پرداختند. امروز همچنان بازارگردان در نماد پست بانک فروشنده میلیونی سهم بود.