به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در عملکرد ٩ ماهه، مجموعا ۶١٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود