به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آلومینیوم ایران در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٧ برای هر سهم ۶٠۴ ریال سود محقق کرد. فایرا در مدت مشابه سال قبل ۴٧ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١١٨۵ درصدی سود در ٩ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٧١ درصدی درآمدهای عملیاتی، کاهش ۴٠ درصدی هزینه های مالی و شناسایی ١٢۵۶ میلیارد ریال درآمد متفرقه دانست.