به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٧، با روندی صعودی موفق به کسب حدود ١٠۴٩٢ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات خود شد.