سعید محبی فرد، معاون مالی و اقتصادی هلدینگ خلیج فارس( سهامدار عمده پتروشیمی پارس) در خصوص رشد تولید استایرن مونومر «پارس» به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: پتروشیمی پارس موفق شد کاهش چشم گیری در زمان ۲۵ روزه اورهال واحدهای...