بورس ٢۴ : بانک دی در روزهای اخیر به یکی از نمادهای پرمخاطب و خوش اقبال بازار سرمایه بدل شده است. دی پس از آن که از ابتدای شهریور تا یازدهم مهر ماه از محدوده ۶٠ تومان به حدود ١۴٠ تومان رسید وارد فاز اصلاحی شد و تا هفته پایانی آذر ماه به محدوده قیمتی ١٠٠ تومان نزدیک شد. اما از روزهای پایانی آذر ماه تا کنون برای عبور از مقاومت های پیش روی خود تلاش کرد و تا ١٢٨ تومان پیش رفت. همزمان با این که بسیاری از تکنیکالیست ها اعتقاد دارند این سهم رسما مقاومت ١٢۵ تومانی را شکسته و به سمت اهداف بالاتری پیش می رود خبرهای خوبی از افزایش سرمایه بانک دی به گوش می رسد.