به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٧ برای هر سهم ٧٢٩ ریال سود محقق کرد. مادیرا در مدت مشابه سال قبل ١۴۵ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ۴٠٣ درصدی سود در ٩ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٧۶ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١٠٢ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.