به گزارش بورس٢۴، سرمایه گذاری ایران برای بار دیگر بلوک ١٧ درصدی سهام سرمایه گذاری نیرو با قیمت پایه هر سهم ١٣٢ تومان را آگهی کرد