تقاضای بیش از ٨ هزارتنی از سوی خریداران به شکل گیری رقابت و افزایش قیمت پایانی....

بورس24: سبد تیرآهن ذوب در دو گرید مختلف امروز در بورس کالا با استقبال از سوی خریداران همراه شد. ذوب آهن در حالی امروز به عرضه سبد تیرآهن 14 و 27 و همچنین 16 و 20 به قیمت پایه 30839 ریال اقدام کرد که تقاضای بیش از 8 هزارتنی از سوی خریداران به شکل گیری رقابت و افزایش قیمت پایانی این دو گروه محصول منجر گردید؛ 2200 تن سبد تیرآهن 14 و 27 با رشد 10 درصدی با میانگین قیمت 34049 ریال و 2200 تن سبد تیرآهن 16 و 20 با متوسط نرخ 33743 ریال (افزایش 9 درصدی) معامله شدند. در جدول پیوست جزئیات عرضه محصولات ذوب در دیماه سال جاری مشاهده می گردد.