به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود از مشارکت در احداث پروژه مسکونی باغ جنت واقع در اصفهان خبر داد.