به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره سیمان هرمزگان افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.