به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تراکتور سازی ایران از افزایش نرخ فروش محصولات تا ٣٠ درصدی خبر داد.