به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پالایش نفت تبریز اعلام داشت به منظور مطالعات طرح جامع با هدف کاهش تولید نفت کوره تقلیل محتویات گوگردی ارتقای کیفی فراورده ها قرار داد اخذ دانش فنی و طراحی پایه به ارزش ١١ میلیون دلار منعقد گردید .پس از تکمیل مطالعات و وصول نتایج حدودا هیجده ماه امکان عملیاتی نمودن پروژه از محل فاینانس به مبلغ ١/٢ میلیارد ریال محقق خواهد شد