به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره فولاد خوزستان افزایش سرمایه ۴۵ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.