با توجه به شرایط اقتصادی و بازده های مرتبط انبوه سازی ساختمان، هیئت مدیره نسبت به بررسی اوضاع اقدام کرد و در صورت لزوم به افزایش سرمایه، این خصوص تصمیم‌گیری می کند.