به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارتن ایران اعلام داشت یرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انجام صادرات به کشورهای همسایه منجمله عراق به استحضار می رساند این شرکت طی سال جاری برای اولین بارپس از تاسیس ، اقدام به ارسال موارد متعددی نمونه کارتن بسته بندی به کشور عراق نموده است که در پی اخذ تاییدات اولیه یک محموله به این کشور صادر گردیده است . در انتها اضافه می شود با توجه به برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی از تاریخ ٢٢/٠٩/١٣٩٧ لغایت ٢۵/٠٩/١٣٩٧ و حضور مجدد متقاضیان برای صادرات به کشور عراق و تایید محموله ارسالی قبلی، با شرکت های خارجی مذاکره جدی صورت پذیرفته که در صورت نهایی شدن متقابلا اعلام می شود.مراتب جهت استحضار واطلاع رسانی به سهامدارن محترم ایفا میگردد.