بر اساس گزارش عملکرد بودجه در ۷ماهه نخست سال جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه های عمرانی شده که نسبت به سال قبل رشد ۱۲۲ درصد رشد کرده است.

بورس 24: گزارش بانک مرکزی از عملکرد بودجه در 7ماهه نخست سال جاری نشان میدهد در این مدت 31 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه های عمرانی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 122 درصدی داشته است. در این مدت کل هزینه های جاری نیز 150هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس مصوبه مجلس کل هزینه ای جاری در سال97 حدود 293 هزار میلیارد تومان بوده و براورد مجلس از هزینه های عمرانی حدود 62 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری ذکر شده است.

منبع: تسنیم