به گزارش بورس ٢۴، این روزها اگر چه جو بازار منفی است اما حضور حقوقی ها پرشور و قوی ادامه دارد. این روزها صندوق زرین شهر به حامی قوی و خریدار میلیونی برخی سهم ها تبدیل شده است.