قیمت پایه برای عرضه شمش ١٩۶,٩۵۵ ریال در نظر گرفته شده بود (٣.٢ درصد بالاتر از قیمت پایه قبلی) که در نهایت متوسط قیمت پایانی با افزایش ٨ درصد ....

بورس24: استقبال از سبد محصولات ایرالکو در بورس کالا در جریان عرضه های روز جاری افزایش قیمت معامله بیلت و شمش شرکت را رقم زد. تقاضای 3120 تنی برای شمش آلومینیوم ایران و 300 تنی برای بیلت شرکت به شکل گیری رقابت و رشد قیمت این دو محصول منجر شد. قیمت پایه برای عرضه شمش 196,955 ریال در نظر گرفته شده بود (3.2 درصد بالاتر از قیمت پایه قبلی) که در نهایت متوسط قیمت پایانی با افزایش 8 درصد به سطح 211,944 ریال رسید. عرضه بیلت نیز با قیمت پایه 210,100 ریال (افزایش 1.4% نسبت به نرخ پایه قبل) انجام شد که میانگین نرخ پایانی با 5 درصد رشد به 220,797 ریال رسید.جزئیات معامله محصولات فایرا در بورس کالا (بازه سه ماهه) به قرار جدول زیر می باشد.

همچنین معامله مس کاتد و مفتول شرکت ملی مس در بورس کالا امروز در حالی صورت پذیرفت که قیمت پایه عرضه برای این دو محصول با 4.1 درصد رشد نسبت به آخرین معامله در 18 آذرماه به ترتیب 567,749 ریال و 586,227 ریال تعیین شده بود که در نهایت معامله بدون تغییر در نرخ پایه انجام شد. ریز معاملات این دو محصول از ابتدای مهرماه تا امروز در جدول پیوست مشاهده می شود.