بورس ٢۴ : مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی درباره روند صدور پروانه ساختمانی در کشور از رشد ١٢ درصدی ساخت و ساز در شهرها طی بهار ٩٧ خبر داد.

بورس 24 : مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی درباره روند صدور پروانه ساختمانی در کشور از رشد 12 درصدی ساخت و ساز در شهرها طی بهار 97 خبر داد.

در فصل اول سال جاری 90 هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شد که 21 درصد آن سهم شهر تهران بوده است.ساخت و ساز در تهران 31 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

رشد 12 درصدی ساخت و ساز مسکن در کشور نیز بر اساس تغییرات تعداد پروانه های ساختمانی صادره در فاصله بهار سال گذشته تا بهار امسال بوده است.

در تهران طی بهار امسال 20 هزار مسکن جدید به بازار ملک عرضه شد.رشد ساخت و ساز مسکن نشان دهنده ورود سازنده ها به بازار است. این ورود بعد از سال ها رکود سنگین در سرمایه گذاری ساختمانی صورت گرفته است که باعث رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان نیز شد.بهار امسال بخش مسکن با رشد مثبت البته ضعیف مواجه شد.

گزارش مرکز آمار برای بهار امسال است و هنوز برای تابستان اطلاعاتی از میزان صدور پروانه ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده منتشر نشده است. اما گفته می شود سازنده ها بخاطر زیان هایی که از محل شوک های ارزشی خوردند نتوانستند نسبت به ساخت و ساز جدید و دریافت پروانه ساختمانی اقدام کنند.