به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع بسته بندی ایران در خصوص برخی موارد مربوط به برگزاری مزایده بخش از دارایی های شرکت توضیحاتی ارائه نمود.