به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع بسته بندی ایران اعلام داشت به دلیل عدم وجود متقاضی مزایده فروش بخشی از زمین وساختمان شرکت نتیجه ای نداشت.