به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی سرب و روی ایران اعلام داشت فعالیت متوقف شده جهت تعمیرات اساسی (اورهال) کارخانه سرب از سر گرفته شد.