به گزارش بورس٢۴،خدمات مدیریت صبا تامین به وکالت از طرف سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بلوک ۶٧.۵درصدی سهام پتروشیمی غدیر با قیمت پایه هر سهم ١٩۴٧ تومان را عرضه خواهد کرد