مجمع شرکت سیمان دشتستان امروز برگزار شد، اما سودی برای تقسیم نداشت...