به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به چند شرکت جهت رعایت مفاد ماده ٣٨ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس فرصت بیشتری اعطا نمود.